Enabling Leadership to Innovation and Technology Excellence

Introduction Program

ด้วยพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจ และการพัฒนาประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เรื่องงาน รวมไปถึงเรื่องปากท้อง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเร่งปรับตัวริเริ่มกลยุทธ์ใหม่เปลี่ยนวิธีคิดสร้างวิธีการทำงานใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหรือ New World Landscape ซึ่งมีเทรนด์ที่สำคัญมากคือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี (data & technology) ให้มากยิ่งขึ้น

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Enabling Leadership to Innovation and Technology Excellence) หรือ ELITE รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ได้เปิดมุมมองเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดับสูงและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีขีดความสามารถสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก

สิ่งที่จะได้รับ
OUR SPEAKER

คุณสราวุฒิ
อยู่วิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ TCP

คุณชัยวัฒน์
โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทบางจาก

ศ.ดร.สุชัชวีร์
สุวรรณสวัสดิ์

อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณมนัสส์
มานะวุฒิเวช

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

คุณภิมุข
สิมะโรจน์

รองประธานกรรมการ
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณพงษ์ชัย
อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.พนิตา
พงษ์ไพบูลย์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ดร.ธนาวิชญ์
จินดาประดิษฐ์

Managing Director
Atwise Consulting Co.,Ltd.

ดร.ธัชพล
โปษยานนท์

ผู้อำนวยการ
บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน

คุณศุภนีวรรณ
จูตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ
Integrated Channels and
Business Solutions Division Kbank

คุณณัฐกรณ์
รัตนชัยสิทธิ์

CEO & Founder
Predictive

ดร.พัชรินทร์
บุญยะรังสรรค์

ผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

logo 3 หน่วยงาน-01
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
19 January 2024
▶ Globalization and Technological
▶ Transformation Smart vending machines transform retail
26 January 2024
▶ Impacts of Technology on Thailand's Economy and Society
▶ Greenovation for sustainable business growth
2 February 2024
▶ Data-Driven Transformation
▶ Leveraging technology to gain a sustainable competitive advantage
9 February 2024
▶ Industry 4.0: Robotics, Automation, and the Internet of Things (IoT)
ศึกษาดูงาน Innovation Lab @KMITL
16 February 2024
▶ AI: A Game-Changer for Business
▶ Drive technology advancements to support Thailand’s digital growth
23 February 2024
▶ Big Data Analytics
▶ Taking local to global: How TCP are thriving in global markets with technology
1 March 2024
▶ The Modern Digital Office: SCG WEDO
ศึกษาดูงาน SCG WEDO
8 March 2024
▶ Healthcare Technology
▶ Using technology to create a better customer experience
19-22 March 2024
▶ Learn from the best: Cutting-edge tech innovation from Korea
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
Global Technology
Agenda

เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

Evolution Of Technology

BIO-TECH

DIGITAL-TECH

NANO-TECH

NEURO-TECH

GREEN-TECH

Top Strategic Technology Trends 2023

Digital Immune System

Platform Engineering

Adaptive AI

Applied Observability

Wireless-Value Realization

Metaverse

AI TRiSM

Superapps

Sustainable Technology

Industry Cloud Platforms

Thailand Technology
Agenda

เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

แผนพัฒนาฉบับที่ 13

Industrial Technology
Agenda

การนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

1

Agro & Food Industry

Agribusiness, Food & Beverage

2

Property & Construction

Construction Materials, Services, Property Development

3

Consumer Products

Fashion, Home & Office Product, Personal Products & Pharmaceuticals

4

Financials

Banking, Finance & Securities, Insurance

5

Industrials

Automotive, Industrial Material & Machinery, Packaging, Printing Materials, Steel, Chemical

6

Technology

Electronic Components, Information & Communication Technology

7

Resources

Energy & Utilities, Mining

8

Services

Commerce, Media & Publishing, Health, Tourism, Transportation & Logistics

กำหนดการอบรม
19 มกราคม - 22 มีนาคม 2567
ค่าอบรม
ราคา Early Bird เพียงท่านละ 62,500 บาท
จากราคาเต็ม 67,500 บาท เพียงชำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น (ไม่รวม vat 7%)
ขั้นตอนการสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
065-097-9444
คุณฤดีภรณ์ คำอ่อน